Viktiga teman och värderingar i personalarbetet

 

 

1.1.       Grundläggande värderingar

Räddningstjänsterna i Sverige har enligt Jens Ärlebrant motsvarande grundläggande värderingar som styr och påverkar det personalstrategiska arbetet.

 

1.2.      Grundsyn – personalen och det strategiska arbetet

 

Personalen är en av de viktigaste resurserna räddningstjänsterna har enligt Jens Ärlebrant. För att på ett effektivt och rätt sätt kunna lyckas med det uppdrag som Räddningstjänsterna har så ska personalresurserna vara med i den strategiska definieringsprocessen. Räddningstjänsterna ska inte bara se personalen som en resurs. Betoningen bör enligt Jens Ärlebrant ligga mer på hur personalen kan utvecklas för att kunna bidra till mer till räddningstjänstens verksamhet.


 

1.3.       Skapa mervärde åt medborgarna

 

Räddningstjänsternas långsiktiga framgång  beror enligt Jens Ärlebrant på förmågan att skapa värde för dem som räddningstjänsten finns
till för – medborgarna d v s kunderna. De externa och interna kundernas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar skall vara
vägledande för räddningstjänsterna, räddningstjänstens medarbetare och verksamheten.

 

1.4.      Den lärande organisationen

 

Jens Ärlebrant menar att räddningstjänsterna bör vara lärande organisationer. Detta betyder att verksamheten grundar sig på och drivs av den kompetens som personalen harinom kompetensområdena riskhantering, skadeförebyggande och räddningsinsats. Vidare att all personal ständigt utvecklar sig och är öppen förförändringar. Utveckling, innovation och lärande ska vara kännetecknande och vara central i räddningstjänsternas kulturer.

 

Strategiarbetet bör vara en lärande process där återkoppling från intressenterna är viktig. Intressenterna är bl a medborgarna, ägarna representanterna
och personalen.

Räddningstjänsternas struktur bör vara tillräckligt lös, med inte allt för strikta arbetsroller menar Jens Ärlebrant. Medarbetare ska uppmuntras att prova på nya idéer och tankar.

 

Viktigt för utveckling, innovation och lärande är att information internt är tillgängligt för alla, uppföljningssystem ska ta fram fakta och interna arbetssätt och processer ska underlätta (facilitera) lärande. Externa kontakter och möten ska ses som lärande tillfällen enligt Jens Ärlebrant. Räddningstjänsternas ska uppmuntra och underlätta medarbetarna att byta jobb tillfälligt (job exchange) med andra brandförsvar i och utanför Sverige.

 

Det är viktigt att varje individ tar ansvar för sin egen utveckling. Närmste chef bör enligt Jens Ärlebrant stödja, uppmuntra, vägleda och ge återkoppling. Den närmaste chef som inte inte upplever att han/hon räcker till i detta arbete ska se till att medarbetaren får motsvarande stöd av annan internt eller externt. Misstag kommer att ske när medarbetare vill prova nya idéer. Givetvis är detta acceptabelt inom rimliga gränser.

 

1.5.     Engagemang 

 

Räddningstjänsternas är fundamentalt viktiga samhällsfunktioner. Uppdraget är att hjälpa fysiska och juridiska personer att själva hantera sina risker, eller att aktivt göra räddningsinsatser vid olyckshändelser.


Räddningstjänsternas uppdrag behöver personal som har en stark kongruens mellan egna värderingar och räddningstjänsternas värderingar samt en stark vilja att stödja och arbeta för organisationernas mål. D v s ett starkt känslomässigt och intellektuellt engagemang. Detta är mycket viktigt menar Jens Ärlebrant. En förutsättning är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll
i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt kunskap om de resultat som uppnås. Delaktigheten ska löpa som en röd tråd i hela organisationen.

 

1.6.      Flexibilitet och effektivitet

 

Jens Ärlebrant säger att räddningstjänstuppdraget kräver en bred kompetens och en förmåga att kunna kraftsamla. Räddningsinsatserna tar ca 5% av brandmännens arbetstid.  För att nyttja personalresurserna effektivt krävs funktionell flexibilitet och numerisk flexibilitet där personalen kan växla mellan förebyggande uppgifter och insatsuppgifter utifrån rådande behov.

 

Flexibiliteten ska ökas genom att brandmannen får högre förebyggande kompetens och genom att ledningen av individuella prestationer förbättras.

 

1.7.      De-centralisering och internkontroll

 

Ansvara och befogenheter bör delegeras så långt som möjligt enligt Jens Ärlebrant. D v s strävan är att medarbetaren som möter medborgaren/kunden har ansvar och befogenheter för att kunna hantera uppgiften fullt ut.

 

Samtidigt som decentraliseringen utökas måste internkontrollen förbättras för att minska risken för dåligt nyttjande av resurserna.